Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA „TOP-SPORT”

 

1. Firma TOP-SPORT świadczy usługi w zakresie nauki pływania doskonalenia pływania, organizacji obozów sportowo rekreacyjnych letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży
 2.Zajęcia z pływania prowadzone są na poziomie rekreacji sportowej a nie wyczynu sportowego.
3.Zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni w Nowym Sączu.
4.W zajęciach dążymy do rozbudzenia w dziecku radości i przyjemności z pływania, nawyku systematyczności, wzmocnieniu pracy nad sobą, umiejętności przezwyciężania własnych słabości, trudności a przez to hartowaniu ducha, zwiększania więzi koleżeńskiej i dobrej zabawy.
5.Zajęcia nie mają na celu dążenia do jak największych wyników sportowych za wszelką cenę.
6.Dzieci i młodzież mogą startować w zawodach pływackich, ale nie jest to priorytetem działalności jedynie jednym z elementów naszej pracy.
7.Zajęcia są prowadzone od drugiego tygodnia września do końca roku szkolnego według ustalonych godzin i poziomów grup pływackich. Grupy początkowe i średnio zaawansowane 2 x w tygodniu po 50 min. a przy grupach zaawansowanych 2 x w tygodniu po 1 godz.
8.Organizator zajęć zapewni wykwalifikowaną kadra do prowadzenia zajęć.
9.Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący zajęcia. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiada rodzic bądź opiekun prawny dziecka.
10.Wszystkie osoby uczące się na zajęciach zobowiązane są do przestrzegania poleceń osoby prowadzącej zajęć oraz do zapoznania i przestrzegania regulaminu krytej pływalni.
11.Opłata za zajęcia jest uiszczana na początku zajęć do `10-tego każdego miesiąca, według cennika dołączonego w momencie podjęcia współpracy i wypełnienia karty zgłoszeniowej.
12.Opłata za zajęcia jest opłatą stałą z możliwością odrabiania nieobecności po wcześniejszym uzgodnieniu.
13.W przypadku dłuższych nieobecności przekraczających 4 lekcje forma płatności i odrabiania uzgadniana jest indywidualnie.


Każdy uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Szkoły pływania TOP-SPORT oraz wypełnieniu karty zgłoszeniowej jak również wypełnieniu i oddaniu pisemnego oświadczenia dostępnego również na stronie inter..

 

OŚWIADCZENIE


Oświadczam iż zapoznałem/am się z regulaminem Szkoły Pływania TOP-SPORT i akceptuję ten regulamin.

............................................................
data i podpis rodzica lub opiekuna

Oświadczam , że dziecko .......................................... jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach pływackich.

.............................................................

data i podpis rodzica lub opiekuna

ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko.............................................
Imiona rodziców.............................................
Data urodzenia..............................................
Adres zamieszkania..........................................
Tel. kontaktowy.............................................
adres e-mail................................................